Algemene voorwaarden

Definities

1.1. Overeenkomst : de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot afname van één of meer Opleidingsproducten van Opdrachtnemer.

1.2. Opdrachtnemer : PQ opleidingen, gevestigd te 1991 JE, Velserbroek, aan de Zadelmakerstraat 22C en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84750286.

1.3. Opleidingsproduct(en) : de opleiding, cursus of training die door Opdrachtnemer wordt aangeboden.

1.4. In Company- en Maatwerktrajecten : alle Opleidingsproducten die op maat worden aangeboden aan een Opdrachtgever.

1.5. Open Inschrijving(en) : elke inschrijving voor een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer die niet op maat is gemaakt en die open staat voor inschrijving voor eenieder.

1.6. Opdrachtgever : de opdrachtgever van Opdrachtnemer. Opdrachtgevers kunnen zijn:

  1. Ondernemingen die Opdrachtnemer opdracht geven voor het verzorgen van InCompany- en Maatwerktrajecten voor personeelsleden.
  2. Natuurlijke personen die (in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf) aaneen opleidingsproduct van Opdrachtnemer deelnemen via een Open Inschrijving.

1.7. Voorwaarden : deze algemene voorwaarden

Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1. De Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Wijziging Voorwaarden

Opdrachtnemer is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Opdrachtnemer zal wijzigingen van de Voorwaarden bekend maken op www.pq-opleidingen.nl. De gewijzigde Voorwaarden treden 2 weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

Tarieven algemeen

4.1. Betaling van facturen van Opdrachtnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.

4.2. Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot de deelname van Opdrachtgever aan een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer, op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

4.3. Alle kosten die voor opdrachtnemer gekoppeld zijn aan de inning van datgene wat de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten (daarbij tevens inbegrepen een billijke vergoeding voor door de opdrachtnemer aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,00.

Tarieven In Company- en Maatwerktrajecten

5.1. Partijen zullen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste vergoeding voor de dag c.q. dagdeel trainingen overeenkomen.

5.2. Opdrachtnemer zal maandelijks of per deelopdracht overgaan tot tussentijdse declaratie van de werkzaamheden tenzij sprake is van een kleine opdracht in welk geval Opdrachtnemer aan het einde van de opdracht tot declaratie zal overgaan.

5.3. Het is Opdrachtnemer toegestaan de tarieven te allen tijde te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan Opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.

5.4. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

5.5. Opdrachtnemer mag de overeengekomen vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst dat in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van de vergoeding in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

5.6. Tijd-, reis- en verblijfskosten samenhangend met vervoer en overnachting van medewerkers van Opdrachtnemer in het kader van de opdracht kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden gefactureerd.

5.7. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Tarieven Open Inschrijvingen

6.1. Opdrachtnemer factureert Opdrachtgevers van Open Inschrijvingen direct na inschrijving ongeacht de aanvangsdatum van het Opleidingsproduct.

6.2. De betaling moet te allen tijde hebben plaatsgevonden voor aanvangsdatum van het Opleidingsproduct.

6.3. Eventuele andere opdracht gebonden kosten en administratie- en bureaukosten kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast.

Medewerking van opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever zal bijtijds alle gegevens, inlichtingen en medewerking leveren welke opdrachtnemer als noodzakelijk of nuttig beschouwt om de opdracht met goed gevolg uit te kunnen voeren.

7.2 De opdrachtgever zal deelnemer(s) met zorg en aandacht selecteren, motiveren en van informatie voorzien over de inhoud, organisatie en werkwijze van de training.

7.3 Benodigdheden van praktische aard, zoals locatie, leermateriaal, en ook het minimum aantal deelnemers dat is vastgesteld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moeten gerealiseerd worden corresponderend de beschrijving van de opdrachtnemer.

7.4 Mochten bovengenoemde punten (lid 1 t/m 3) niet voldoende verwezenlijkt worden dan kan dit aangezien worden als een vorm van overmacht en kunnen de overeenkomstige bepalingen (artikel 16 overmacht) van kracht zijn.

Inschakeling derden en vervanging docenten/trainers

8.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.2. Opdrachtnemer kan in overleg met Opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit noodzakelijk is. De wijziging mag niet ten kosten gaan van de kwaliteit van het Opleidingsproduct en mag de continuïteit van de werkzaamheden niet ongunstig beïnvloeden.

Non-concurrentie

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na het einde van de Overeenkomst een hulppersoon (bv. een freelancer) van de andere partij in dienst nemen of daarmee over indiensttreding onderhandelen.

Intellectueel eigendomsrecht

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met het cursusmateriaal berusten bij Opdrachtnemer, de docent en/of derden.

10.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

10.3. Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat haar werknemers zich ook persoonlijk verplichten om deze voorwaarde na te leven.

10.4. Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal.

Geheimhouding/vertrouwelijke informatie

11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

11.2. Opdrachtnemer zal de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken om de Opdrachtgever te (blijven) informeren over Opleidingsproducten of daaraan gerelateerde informatie.

Persoonsgegevens

12.1. Opdrachtnemer gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van Opdrachtgever om Opdrachtgever te informeren over Opleidingsproducten.

12.2. Opdrachtnemer verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Opdrachtnemer. Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Opdrachtnemer.

Annulering door opdrachtgever

13.1. PQ opleidingen blokkeert bij geplande trainingsdagen de agenda’s van trainers en trainingsacteurs en reserveert het benodigde lesmateriaal ten opzichte van andere opdrachten. Bij annulering en wijziging van geplande trainingsdagen heeft PQ opleidingen een betalingsverplichting richting haar trainers en trainingsacteurs. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om zorgvuldig om te gaan met annuleringen buiten de annuleringsperiode.

Op het moment dat de opdracht is verleend en de planning van het project door de opdrachtgever is goedgekeurd, gaat de annuleringsregeling van PQ opleidingen in. Onder annulering wordt verstaan: het op mondeling of schriftelijk verzoek van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wijzigen, afgelasten, verschuiven en/of opschorten van trainings- en/of andere activiteiten op de daarvoor met de opdrachtgever overeengekomen data.

De annuleringsregeling houdt het volgende in:

  • Langer dan 6 weken voorafgaand aan de training kan men kosteloos annuleren
  • of verschuiven;
  • Binnen 6 weken voorafgaand aan de training: 25% van het offertebedrag;
  • Binnen 4 weken voorafgaand aan de training: 50% van het offertebedrag;
  • Binnen 2 weken voorafgaand aan de training: 100% van het offertebedrag.

13.2. Indien voor deelname door Opdrachtnemer kosten zijn gemaakt voor hotel en/of conferentieoord worden alle kosten die door het hotel en/of conferentieoord aan Opdrachtnemer worden berekend aan Opdrachtgever gefactureerd.

Annulering door opdrachtnemer

14.1. PQ opleidingen is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten, te allen tijde gerechtigd een opleiding/training/cursus voorafgaand aan de training te annuleren of te verplaatsen indien zich omstandigheden voordoen die buiten de invloedsfeer van PQ opleidingen liggen en die dusdanig zijn dat in redelijkheid (ongewijzigde) nakoming van de verplichtingen niet gevergd kan worden.

Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake, indien trainers als gevolg van onvoorziene omstandigheden zoals ziekte niet beschikbaar zijn op de dag van uitvoering. Opdrachtgever krijgt bij annulering eventueel reeds betaalde bedragen gerestitueerd. Bij verplaatsing kan opdrachtgever naar keuze hetzij deelnemen aan de verplaatste opleiding/training/cursus, hetzij reeds betaalde vergoedingen gerestitueerd krijgen.

Aansprakelijkheid

15.1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van Opleidingsproducten van Opdrachtnemer en cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan Opdrachtnemer niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van de Opleidingsproducten van Opdrachtnemer en het cursusmateriaal. Opdrachtnemer en de docenten/trainers zijn, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk.

15.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt als gevolg van deelname aan een Opleidingsproduct.

15.3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door de werknemers van opdrachtnemer in verband met de verwezenlijking van de overeenkomst wordt geleden. De opdrachtgever verplicht zich opdrachtnemer te behouden voor aanspraken van die werknemers.

15.5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Overmacht

16.1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer ontslaat Opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

16.2. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 3 maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.3. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Klachten

17.1. Klachten over de dienstverlening van Opdrachtnemer kunnen per e-mail door Opdrachtgever worden ingediend via het e-mailadres info@PQ-opleidingen.nl . Opdrachtgever kan over klachten ook contact opnemen met André de Winter via telefoonnummer 023-3033864

17.2. Opdrachtnemer zal de ontvangst van klachten binnen 7 dagen schriftelijk bevestigen aan klager.

Toepasselijk recht

18.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

18.2. De rechtbank Noord-Holland, locatie Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

18.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Scroll naar boven