Signaleren huiselijk geweld en de meldcode

Professionals in het sociaal domein komen in het werkveld regelmatig huiselijk geweld en kindermishandeling tegen. Vaak is het lastig om met deze situaties om te gaan. In deze training behandelen we de verschillende vormen van huiselijk geweld en bespreken we wat de stappen voor een professional zijn als er een vermoeden is van huiselijk geweld. Ook wordt de rol en de verantwoordelijkheid van de professional als het gaat om huiselijk geweld besproken.  

De Wmo 2015 maakt gemeenten nadrukkelijk verantwoordelijk voor preventie en aanpak van huiselijk geweld, ook als hulp uiteindelijk geleverd wordt op regionaal of landelijk niveau. De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een belangrijk stappenplan bij het vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebleken is dat het werken met de meldcode leidt tot het vaker melden van vermoedens van mishandeling bij Veilig Thuis. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  verplicht professionals in het sociaal domein te werken met deze meldcode.